เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินซ้อน-เกาะรอกลอย-อ่าวลิง-เกาะผึ้ง-เกาะราวี-เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง                               

ทัวร์หลีเป๊ะ
รหัส 024-0504
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินหาดใหญ่- ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ B สายการบินไทยสมายล์     เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น. :  เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259  (อาหารว่างบริการตอนเครื่องลง)

08.30 น. : คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ รอต้อนรับ และนำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา ระหว่างทางบริการอาหารกล่อง  

10.30 น. : คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น. : นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น. : คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น. : นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น. : คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว พร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

19.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด หลังจากอิ่ม อร่อยกับอาหารมื้อค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ …สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินซ้อน-เกาะรอกลอย-อ่าวลิง-เกาะผึ้ง-เกาะราวี- เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น. : คณะเตรียมพร้อมสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อนนำท่านเดินทางด้วย (เรือหางยาวส่วนตัวเฉพาะของกรุ๊ป) เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อิสระให้ท่านถ่ายกับประติมากรรมทางธรรมชาติ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะรอกลอย เกาะที่ได้ชื่อว่ามีน้ำทะเลที่ใสหาดทรายขาวละเอียดและสวยงามที่สุดเกาะหนึ่งใน..เหมาะแก่การเล่นน้ำ ถ่ายรูป หรือเดินขึ้นเขา..ชมวิวเป็นอย่างมาก สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทาง สู่ อ่าวลิง..ให้ท่านได้ทดลองวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ก่อนนำท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง ที่มีปะการังหลากพันธุ์และเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา

12.00 น. : คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง+ผลไม้ (บริเวณนี้เป็นที่ทำการอุทยานฯ มีห้องน้ำ และจำหน่ายอาหาร)

บ่าย : นำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ บริเวณด้านหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำ ดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ทีสมบูรณ์ด้วยปะการังนา ๆ ชนิดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติ เมื่อคลื่นซัดสาดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงาม นำท่านสู่จุด ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง ที่นี้ท่านจะได้สัมผัส ปะการังอ่อน ปะการัง 7 สี และบรรดาเหล่าปลาการ์ตูนหลากพันธุ์สีสันสวยงาม

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ เซตโต๊ะ   ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลัง  อาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

07.00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหาร ของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อน เตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. : คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น. : คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา ก่อนนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว 

บ่าย : นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

17.10 น. : เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสมายด์เที่ยวบินที่ WE 266

18.20 น. : คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

 • – รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • – ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 • – ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • – โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • – รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • – ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
12/02/2022 14/02/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
14,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/02/2022 21/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  14,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
  เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/02/2022 28/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   14,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
   เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/03/2022 07/03/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    14,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
    เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/03/2022 10/03/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     14,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
     เดินทาง 08/03/2022 10/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/03/2022 13/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      14,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
      เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/03/2022 20/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       14,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
       เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/03/2022 28/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        14,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
        เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01/04/2022 03/04/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         14,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
         เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          04/04/2022 06/04/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          14,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
          เดินทาง 04/04/2022 06/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/04/2022 10/04/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           14,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
           เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/04/2022 13/04/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            14,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
            เดินทาง 11/04/2022 13/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/04/2022 17/04/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             14,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
             เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/04/2022 24/04/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              14,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
              เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               28/04/2022 30/04/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               14,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
               เดินทาง 28/04/2022 30/04/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                29/04/2022 01/05/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                14,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
                เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 02/05/2022 04/05/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
                 เดินทาง 02/05/2022 04/05/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  13/05/2022 15/05/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  14,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
                  เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   20/05/2022 22/05/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   14,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
                   เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    27/05/2022 29/05/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    14,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์หลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
                    เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • เดินทางมาเอง
                     • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 4,999 บาท
                     • มิ.ย.65 - ก.ค.65
                     • 8 วัน 5 คืน
                     เริ่มต้น 44,999 บาท
                     • Thai Smile Airways (WE)
                     • พ.ค.65 - ธ.ค.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 11,999 บาท