• อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา สถานที่ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของเกาะตะรุเตา
 • เกาะไข่ มีความเชื่อกันว่านำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันดร
 • พักบน เกาะหลีเป๊ะ สัมผัสธรรมชาติยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง
 • LIPEH WALKING STREET ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ
 • อ่าวแม่หม้าย ของ เกาะอาดัง ชมแนวปะการังแข็งที่มีความยาวหลายร้อยเมตร
 • เกาะกระ ชมความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลใสจนเห็นพื้นทรายใต้น้ำ
 • เกาะตาลัง เป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำเต็มไปด้วยปะการังอ่อนสีม่วงสมบูรณ์มาก
 • การช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายบริเวณ ตลาดกิมหยง
ทัวร์หลีเป๊ะ
รหัส 018-1420
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

06.55 น.   ออกเดินทางสู่ จ.สงขลา โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD320

07.25 น.   ถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยทีมงานมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมลงเรือสปีดโบ๊ทเมย์เดินทางสู่เกาะตะรุเตา

11.30 น.   ถึงเกาะตะรุเตา ท่าเรืออ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา สถานที่ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของเกาะตะรุเตา เที่ยวชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด พร้อมสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะตะรุเตรา สัมผัสชายหาดหาดทรายขาวเนียนละเอียด ณ หาดพันเตมะละกา บริการอาหารกลางวัน (1) แบบปิกนิก

14.00 น.   เดินทางสู่ “เกาะไข่” ชมประติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันดร

15.30 น.   ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พักบนเกาะ BUNDHAYA RESORT จัดเก็บสัมภาระ ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาด สัมผัสธรรมชาติยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง กลางทะเลอันดามัน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ (2) หลังอาหารค่ำ อิสระ ณ LIPEH WALKING STREET ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ และสนุกสนานการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายในถนนคนเดินอันดามัน

20.00 น.   จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ – อ่าวแม่หม้าย – เกาะกระ – เกาะตาลัง – LIPEH WALKING STREET

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.   นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อออกดำน้ำจุดแรก ณ อ่าวแม่หม้าย ของ เกาะอาดัง ชมแนวปะการังแข็งที่มีความยาวหลายร้อยเมตร และยังเป็นเขตที่มีปลาสวยงามนานาชนิดอาศัยอยู่ สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ของอ่าวแม่หม้าย ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังแหลมสน อิสระกับการเล่นน้ำทะเล

11.30 น.   นำท่านเดินทางไปยัง เกาะกระ ชมความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลใสจนเห็นพื้นทรายใต้น้ำ ทำให้น้ำทะเลเปล่งสีเขียวสวยสด รอบๆเกาะเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นและปลาทะเลสวยงามอาศัยหลากหลายชนิด เล่นน้ำตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิกนิก บนเกาะ

14.00 น.   ได้เวลานำท่านเดินทางไปยัง เกาะตาลัง เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำค่อนข้างลึกแต่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนสีม่วงสมบูรณ์มาก ชมความสวยงามของกองหินใต้น้ำรูปทรงแปลกตาที่มีปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทุกซอกทุกมุม

16.00 น.   เดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (5) ณ LIPEH WALKING STREET ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ และสนุกสนานการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายในถนนคนเดินอันดามัน

20.00 น.   จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ปากบารา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเช้าอิสระกับการพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ

10.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน

11.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายบริเวณ ตลาดกิมหยง จากนั้นเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

17.25 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD327

18.30 น.   ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
✔ ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✔ ค่าเข้าชม
✔ บริการน้ำดื่ม วันละ 1 รอบ
✔ ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
✔ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน
หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

***รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ***

เงื่อนไขการชำระเงิน :
1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย :
ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
1. ผู้ร่วมเดินทาง ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น รถทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. มาตราการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโค้ช / รถตู้
5. ไกด์และพนักงานขับรถ ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ Covid แล้ว
6. ขออนุญาตสงวนสิทธิ์รับลูกทัวร์ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม ขึ้นไป หรือในกรณีที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง จึงจะสามารถเดินทางได้

 

ช่วงเดินทาง
22/07/2022 24/07/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
9,999.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์หลีเป๊ะ LOVER!
เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
*** ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 9,999.- ***
*** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 7,999.- ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/09/2022 04/09/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  9,999.- บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์หลีเป๊ะ LOVER!
  เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
  *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 9,999.- ***
  *** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 7,999.- ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ