เที่ยวชมนครกาฐมัณฑุ (Kathmandu)
ขอพรที่วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple)
สัมผัสเมืองนาคาร์ก๊อต (Nagarkot)
เยี่ยมชมเมืองกาฐมัณฑุ
ช้อปปิ้งย่านทาเมล (Thamel Market)
สำรวจภักตปุระ (Bhaktapur)
แพ็คเกจทัวร์เนปาล Best of Nepal
รหัส 027-0111
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
22,400 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
117 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร - เนปาล - นครกาฐมัณฑุ - นากาโก๊ต

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG319 เวลา 10.30 – 12.45 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเนปาล ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) หรือ เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้โดยสารขาออก) แนะนำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL220 เวลา 12.00 – 14.00 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเนปาล ) ประตู 7

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม. 

เมื่อเดินทางถึงนครกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เมืองหลวงของเนปาล จากนั้นเดินทางวัดพุทธนารถ (Boudha Stupa) วัดที่มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ภายนอกวัดจะประดับไปด้วยธงทิวสีต่างๆ เพื่อบูชาธาตุทั้ง 5 และเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองนากาโก๊ต (Nagarkot) ตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมันฑุ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ธรรมชาติที่สวยงาม

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับบริการตามรายการทัวร์
 • ไกด์ท้องถิ่นบริการตามรายการทัวร์
 • เข้าพักที่  CLUB HIMALAYA NAGARKOT RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นากาโก๊ต – กาฐมัณฑุ

ตื่นเช้ามารับแสงตะวันกับธรรมชาติที่หาที่สุดไม่ได้ เมื่อตะวันทองแสงสีทองขึ้นเรื่อยๆพ้นขอบเส้นเทือกเขาเอเวอร์เรส (Mount Everest) งดงามสุดจะบรรยาย จากนั้นเช็คเอาท์และเดินทางไปกลับไปยังเมืองกาฐมัณฑุ เยี่ยมชมเมืองกาฐมัณฑุ โดยเริ่มที่จัตุรัสกาฐมัณฑุดูรบาร์ (Kathmandu Durbar Square) ที่ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล ต่อไปที่ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka of Kathmandu) ประตูของพระองค์เทพหนุมาน ต่อมาหอพสันตปุร์ (Basantapur Tower) เป็นพระราชวังที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์

ชมกาญมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว ชมวัดเทพตาเลจู (Taleju Temple) เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ ภาพแกะสลักงดงาม สุดท้ายชมตำหนักกุมารี (Kumari Bahal) เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น “เทพที่มีชีวิต” เป็น เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 เข้าชมสยมภูวนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath Stupa) เจดีย์ของชาวพุทธ ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก น่าจะมีอายุถึง 2,000 ปี จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ย่านทาเมล (Thamel Market) เป็นศูนย์กลางเมืองเมืองกาฐมัณฑุ

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับบริการตามรายการทัวร์
 • ไกด์ท้องถิ่นบริการตามรายการทัวร์
 • เข้าพักที่ HOTEL CROWNE IMPERIAL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
กาฐมัณฑุ - ภักตปุระ - กาฐมัณฑุ

เยี่ยมชมเมืองภักตปุระ (Bhaktapur) โดยเริ่มต้นที่จัตุรัสภักตปุระดูร์บาร์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ที่มีความสำคัญมากที่สุดของเมือง ชมประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง แกะสลักงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก ชมพระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 Windoes) เป็นอาคารอิฐแกะสลักทั้งหมด จากนั้นไปยังเมืองปาทัน (Patan) เข้าชมจัตุรัสปาทัน (Patan Durbar Square) ที่เต็มไปด้วยปราสาทและพระราชวัง อย่างพระราชวังปาทัน (Patan Palace), วัดทองคำ (Golden Temple) แลพวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง อิสระช้อปปิ้งซื้อสินค้าของที่ระลึก

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับบริการตามรายการทัวร์
 • ไกด์ท้องถิ่นบริการตามรายการทัวร์
 • อาหารค่ำ พร้อมโชว์พื้นเมือง
 • เข้าพักที่ HOTEL CROWNE IMPERIAL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพมหานคร

เช็คเอาท์และอิสระพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางไปยังสนามบินเพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แนะนำ สายการบินไทย TG320 เวลา 13.55 – 18.30 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย ) ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL221 เวลา 15.05 – 19.45 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย ) ลงที่สนามบินดอนเมือง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไกด์ท้องถิ่นบริการจากที่พักไปสนามบิน

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถตู้ปรับอากาศส่วนตัว 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับพูดอังกฤษ )
  บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเนปาล
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของประเทศเนปาล หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารค่ำ พร้อมโชว์พื้นเมือง
 • ไกด์ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • วีซ่าประเทศเนปาล
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม วัดพุทธนารถ, นากาโก๊ต, จัตุรัสกาฐมัณฑุดูรบาร์, สยมภูวนาถ, จัตุรัสภักตปุระดูร์บาร์, จัตุรัสปาทัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกจากทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

 • เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

ขนาดที่นั่งรถเช่า

 • รถตู้ จำนวน 7 ที่นั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สำหรับนักท่องเที่ยว 4 ท่าน
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ก.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,890 บาท
 • รถตู้
 • ม.ค.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 6,990 บาท
 • พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 48,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.64 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,600 บาท