ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ สนุกสนานกับล่องเรือกระด้ง
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
รหัส 025-0644
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
11,899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
15 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ – ดานัง - บาน่าฮิลล์

07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน VIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.50 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960

12.30น : เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์

วันที่ 2
บาน่าฮิลล์ – หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ

เช้า : รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง

*** ไม่รวมค่าตรวจ COVID TEST RT-PCR 900 บาท / ท่าน ***

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก 17 นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็น  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood

จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

วันที่ 3
วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม

จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เที่ยง : บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

13.15 น. : เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เที่ยง : บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

13.15 น. : เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ประกันโควิดวงเงินค่ารักษา 2ล้าบาท/ท่าน (1-75ปี) / วงเงินค่ารักษา 1.5ล้าบาท/ท่าน (76-80ปี)ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 800 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
ช่วงเดินทาง
08/04/2022 10/04/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
11,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
*** พักเดี่ยว 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/04/2022 17/04/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  13,899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
  เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
  *** พักเดี่ยว 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/04/2022 24/04/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   12,899 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
   เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
   *** พักเดี่ยว 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    29/04/2022 01/05/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    13,899 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
    เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
    *** พักเดี่ยว 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/05/2022 08/05/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     12,899 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
     เดินทาง 06/05/2022 08/05/2022
     *** พักเดี่ยว 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/05/2022 15/05/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      13,899 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
      เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
      *** พักเดี่ยว 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/05/2022 22/05/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       12,899 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
       เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
       *** พักเดี่ยว 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        27/05/2022 29/05/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        12,899 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
        เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
        *** พักเดี่ยว 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         03/06/2022 05/06/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         13,899 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
         เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
         *** พักเดี่ยว 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          10/06/2022 12/06/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          11,899 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
          เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
          *** พักเดี่ยว 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           17/06/2022 19/06/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           12,899 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
           เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
           *** พักเดี่ยว 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            24/06/2022 26/06/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            12,899 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
            เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
            *** พักเดี่ยว 3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             01/07/2022 03/07/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             12,899 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
             เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
             *** พักเดี่ยว 3,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              08/07/2022 10/07/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              12,899 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
              เดินทาง 08/07/2022 10/07/2022
              *** พักเดี่ยว 3,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               15/07/2022 17/07/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               12,899 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
               เดินทาง 15/07/2022 17/07/2022
               *** พักเดี่ยว 3,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                22/07/2022 24/07/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                12,899 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
                *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 29/07/2022 31/07/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,899 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                 เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
                 *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  05/08/2022 07/08/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,899 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                  เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
                  *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   12/08/2022 14/08/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   13,899 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                   เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
                   *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    19/08/2022 21/08/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    12,899 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                    เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
                    *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     26/08/2022 28/08/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     12,899 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                     เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
                     *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      02/09/2022 04/09/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      12,899 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                      เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
                      *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       09/09/2022 11/09/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       12,899 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                       เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
                       *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        16/09/2022 18/09/2022
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        12,899 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                        เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
                        *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         23/09/2022 25/09/2022
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         12,899 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                         เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
                         *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          07/10/2022 09/10/2022
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          12,899 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                          เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
                          *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           14/10/2022 16/10/2022
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           13,899 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                           เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
                           *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            21/10/2022 23/10/2022
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            13,899 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                            เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
                            *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • พ.ค.65 - ต.ค.65
                             • 8 วัน 5 คืน
                             เริ่มต้น 34,988 บาท
                             • Thai Airways (TG)
                             • มิย.65 - สค.65
                             • 9 วัน 6 คืน
                             เริ่มต้น 178,999 บาท
                             • ก.ค.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             เริ่มต้น 20,999 บาท