• นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มื้อ
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
รหัส 025-0755
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,899 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน THAIVIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.50 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960

12.30น : เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา เป็นจำนวนมาก และชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม

วันที่ 2
พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก

จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์

วันที่ 3
บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ

เช้า : รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนั้นให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงรายสามารถนอน เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน

จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

วันที่ 4
วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม 

นำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เที่ยง : บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น 

13.15 น. : เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
วันที่ 22–25 กันยายน 65 13,899.- 4,900.-
วันที่ 24–27 กันยายน 65 13,899.- 4,900.-
วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.- 4,900.-

ตุลาคม 2565

วันที่ 1–4 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.-
วันที่ 6–9 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.-
วันที่ 8–11 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.-
วันที่ 13–16 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.-
วันที่ 21–24 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.-
วันที่ 22–25 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.-
วันที่ 23–26 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.-

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ประบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน เราจะต้อง Request ขอที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
ช่วงเดินทาง
02/06/2022 05/06/2022
จำนวน
ราคา
14,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
เดินทาง 02/06/2022 05/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/06/2022 07/06/2022
  จำนวน
  ราคา
  14,899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
  เดินทาง 04/06/2022 07/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/06/2022 12/06/2022
   จำนวน
   ราคา
   13,899 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
   เดินทาง 09/06/2022 12/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/06/2022 13/06/2022
    จำนวน
    ราคา
    13,899 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
    เดินทาง 10/06/2022 13/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/06/2022 14/06/2022
     จำนวน
     ราคา
     13,899 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
     เดินทาง 11/06/2022 14/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/06/2022 19/06/2022
      จำนวน
      ราคา
      13,899 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
      เดินทาง 16/06/2022 19/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/06/2022 21/06/2022
       จำนวน
       ราคา
       13,899 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
       เดินทาง 18/06/2022 21/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/06/2022 26/06/2022
        จำนวน
        ราคา
        13,899 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
        เดินทาง 23/06/2022 26/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         25/06/2022 28/06/2022
         จำนวน
         ราคา
         13,899 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
         เดินทาง 25/06/2022 28/06/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/07/2022 05/07/2022
          จำนวน
          ราคา
          13,899 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
          เดินทาง 02/07/2022 05/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           09/07/2022 12/07/2022
           จำนวน
           ราคา
           13,899 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
           เดินทาง 09/07/2022 12/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            10/07/2022 13/07/2022
            จำนวน
            ราคา
            12,899 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
            เดินทาง 10/07/2022 13/07/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             14/07/2022 17/07/2022
             จำนวน
             ราคา
             13,899 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
             เดินทาง 14/07/2022 17/07/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/07/2022 19/07/2022
              จำนวน
              ราคา
              13,899 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
              เดินทาง 16/07/2022 19/07/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               21/07/2022 24/07/2022
               จำนวน
               ราคา
               13,899 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
               เดินทาง 21/07/2022 24/07/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                22/07/2022 25/07/2022
                จำนวน
                ราคา
                13,899 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                เดินทาง 22/07/2022 25/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 23/07/2022 26/07/2022
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,899 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                 เดินทาง 23/07/2022 26/07/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  28/07/2022 31/07/2022
                  จำนวน
                  ราคา
                  14,899 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                  เดินทาง 28/07/2022 31/07/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   04/08/2022 07/08/2022
                   จำนวน
                   ราคา
                   13,899 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                   เดินทาง 04/08/2022 07/08/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/08/2022 09/08/2022
                    จำนวน
                    ราคา
                    13,899 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                    เดินทาง 06/08/2022 09/08/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     11/08/2022 14/08/2022
                     จำนวน
                     ราคา
                     14,899 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                     เดินทาง 11/08/2022 14/08/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      12/08/2022 15/08/2022
                      จำนวน
                      ราคา
                      14,899 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                      เดินทาง 12/08/2022 15/08/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       20/08/2022 23/08/2022
                       จำนวน
                       ราคา
                       13,899 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                       เดินทาง 20/08/2022 23/08/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        27/08/2022 30/08/2022
                        จำนวน
                        ราคา
                        13,899 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                        เดินทาง 27/08/2022 30/08/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         01/09/2022 04/09/2022
                         จำนวน
                         ราคา
                         13,899 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                         เดินทาง 01/09/2022 04/09/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          03/09/2022 06/09/2022
                          จำนวน
                          ราคา
                          13,899 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                          เดินทาง 03/09/2022 06/09/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           08/09/2022 11/09/2022
                           จำนวน
                           ราคา
                           13,899 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                           เดินทาง 08/09/2022 11/09/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            10/09/2022 13/09/2022
                            จำนวน
                            ราคา
                            13,899 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                            เดินทาง 10/09/2022 13/09/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             15/09/2022 18/09/2022
                             จำนวน
                             ราคา
                             13,899 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                             เดินทาง 15/09/2022 18/09/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              17/09/2022 20/09/2022
                              จำนวน
                              ราคา
                              13,899 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
                              เดินทาง 17/09/2022 20/09/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ