เที่ยวชม เมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง
ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู
สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร สะพานแห่งรัก
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ
ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park
ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ เมนู Seafood

ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
รหัส 008-0804
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
12 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม

08.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.50 น. :  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 960

12.30 น. : เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ

** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**

เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • บาน่าฮิลล์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน

พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tienและลำธาร Suoi no (ในฝัน) นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด ประเภทNon Stop นำท่านชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์  ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด 

เย็น : บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์

วันที่ 3
บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • พัก 5 ดาว

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มที่

10.00 น. : นำท่านเดินทางลงสู่เขาบาน่าฮิลล์ เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget อาหารทะเลที่ยกมาทั้งเรือเสิร์ฟพร้อมเมนูชาบูหม้อไฟ (กุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+ปู+ปลาหมึก+หอย+ปลา)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน

นำท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นำชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี นำชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว

ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4
สะพานมังกร • วัดลินห์อึ้ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง

นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิงใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

13.15 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)  เที่ยวบินที่ VZ 961

14.55 น. :  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน (รอประกาศยกเลิก test&go 1 พ.ค.65 เหลือตรวจ ATK 1 ครั้ง)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
17/06/2022 20/06/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
เดินทาง 17/06/2022 20/06/2022
*** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
*** พักเดี่ยว 5,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/06/2022 27/06/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  15,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
  เดินทาง 24/06/2022 27/06/2022
  *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
  *** พักเดี่ยว 5,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/07/2022 04/07/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   15,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
   เดินทาง 01/07/2022 04/07/2022
   *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
   *** พักเดี่ยว 5,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/07/2022 11/07/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    15,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
    เดินทาง 08/07/2022 11/07/2022
    *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
    *** พักเดี่ยว 5,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/07/2022 18/07/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     16,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
     เดินทาง 15/07/2022 18/07/2022
     *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
     *** พักเดี่ยว 5,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/07/2022 25/07/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      16,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
      เดินทาง 22/07/2022 25/07/2022
      *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
      *** พักเดี่ยว 5,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/07/2022 01/08/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       16,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
       เดินทาง 29/07/2022 01/08/2022
       *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
       *** พักเดี่ยว 5,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/08/2022 08/08/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        16,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
        เดินทาง 05/08/2022 08/08/2022
        *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
        *** พักเดี่ยว 13,999 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/08/2022 15/09/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         17,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
         เดินทาง 12/08/2022 15/09/2022
         *** เด็กไม่มีเตียง 16,999 ***
         *** พักเดี่ยว 5,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/08/2022 22/08/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          15,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
          เดินทาง 19/08/2022 22/08/2022
          *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
          *** พักเดี่ยว 5,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/08/2022 29/08/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           16,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
           เดินทาง 26/08/2022 29/08/2022
           *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
           *** พักเดี่ยว ,5,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/09/2022 05/09/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            15,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
            เดินทาง 02/09/2022 05/09/2022
            *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
            *** พักเดี่ยว 5,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09/09/2022 12/09/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             16,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
             เดินทาง 09/09/2022 12/09/2022
             *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
             *** พักเดี่ยว 5,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/09/2022 19/09/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              15,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
              เดินทาง 16/09/2022 19/09/2022
              *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
              *** พักเดี่ยว 5,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               23/09/2022 26/09/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               16,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
               เดินทาง 23/09/2022 26/09/2022
               *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
               *** พักเดี่ยว 5,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                30/09/2022 03/10/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                16,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                เดินทาง 30/09/2022 03/10/2022
                *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
                *** พักเดี่ยว 5,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 07/10/2022 10/10/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 16,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                 เดินทาง 07/10/2022 10/10/2022
                 *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
                 *** พักเดี่ยว 5,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  14/10/2022 17/10/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  17,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                  เดินทาง 14/10/2022 17/10/2022
                  *** เด็กไม่มีเตียง 16,999 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   21/10/2022 24/10/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   16,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                   เดินทาง 21/10/2022 24/10/2022
                   *** เด็กไม่มีเตียง 15,999 ***
                   *** พักเดี่ยว 5,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ