เที่ยว Oktoberfest เทศกาลเบียร์ระดับโลก ปราสาทต้นแบบเจ้าหญิงนิทรา ถนนสายโรแมนติกแห่งแคว้นบาวาเรีย

ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุสเซ่น อิงก็อลซตัท นูเรมเบิร์ก โรเทินบวร์ค เวิร์ซบวร์ก แฟรงก์เฟิร์ต
รหัส 007-0596
วันที่เดินทาง
ก.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
20 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

18..00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อยรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

21.05 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองชวานเกา เมืองฟุสเซ่น

00.30 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

02.50 : ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 005 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

06.55 : เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกา อิสระให้ท่านเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารจีน

วันที่ 3
เมืองมิวนิค – OKTOBERFEST เทศกาลลานเบียร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3  ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ

นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ อัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสีด้านนอกได้  นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าชม เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ (Oktoberfest) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นเป็นเวลา 16 วัน จัดขึ้นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ถือเป็น 1 ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมัน และมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของบาเยิร์นเป็นเทศกาลที่มีมานานกว่า 200 ปี อิสระให้ท่านเดินชมงานเทศกาลตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 4
เมืองอิงก็อลซตัท – ช้อปปิ้ง อิงก็อลซตัท วิลเลจ-เมืองนูเรมเบิร์ก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงก็อลซตัท (Ingolstadt) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำดานูบ

นำท่านสู่  Ingolstadt Village แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น Armani, Burberry, Birkenstock, Boss, Calvin Klein, Coach, Gucci, Jimmy Choo, Michael Kors, Prada, Varsace และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) หรือ เนอร์นแบร์ค ในภาษาเยอรมัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน ในอดีตเป็นเมืองของจักรวรรดฺโรมัน และในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองนี้ยังเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี นอกจากเป็นเมืองที่มีอดีตเกี่ยวกับสงครามแล้ว นูเรมเบิร์กยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆมากมาย

นำท่านชม เมืองเก่านูเรมเบิร์ก (Nuremberg Old Town) ถ่ายรูปด้านนอกกับ ปราสาทนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) หรือ Kaiserberg ปราสาทเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองเก่าบนเนินเขาเล็กๆของเมือง ก่อสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 11 ด้วยอิฐสีน้ำตาล ผ่านชม ลานชุมนุมพรรคนาซี (Documentation Center Nazi Party Rally Grounds) ในอดีตนาซีเลือกเมืองนูเรมเบิร์กเป็นฐานในการประชุม และได้สร้างห้องโถงนี้เพื่อไว้เป็นที่ประชุม

ผ่านชม โบสถ์เซนต์เซบาลดัสนูเรมเบิร์ก (St.Sebaldus Church) เป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองและยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่ากี่สุดอีกด้วย ตั้งอยู่หน้าศาลากลางเก่า ก่อสร้างขึ้นในปี 1225 ชม โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์นูเรมเบิร์ก (St. Lorenz Church)

ถ่ายรูปกับ บ้านอัลเบรชท์ ดึเรอร์ (Albrecht Durer’s House) อัลเบรชท์เป็นจิตรกรชาวเยอรมัน เกิดในนูเรมเบิร์กเขาสร้างชื่อเสียงและมีอิทธิพลไปทั่วยุโรปตั้งแต่อายุ20 ปี ผลงานภาพวาดที่โด่งดังที่สุดของเขา ได้แก่  Adam and Eveในปี 1507 และผลงานแกะสลักไม้อื่นๆอีกมาย

ถ่ายรูปกับ น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain เป็นน้ำพุที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของ Hauptmarkt ของนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นทำท่านเดินทางไปยังร้านอาหารซึ่งมื้อนี้เราขอนำเสนอเมนูไส้กรอกเยอรมัน ในเยอรมันไส้กรอกของแต่ละเมืองจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ไส้กรอกของเมืองนูเรมเบิร์กนั่นจะมีขนาดเล็กประมาณนิ้วมือ ตามธรรมเนียมดั้งเดิมมักจะนำไปย่างไฟ เสิร์ฟคราวละหกชิ้น พร้อมกับ เซาแอร์เคราต์ ที่คล้ายผักกาดดอง มันฝรั่ง และมัสตาร์ดที่ข้างจาน ซึ่งเมนูนี้ถือเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองนูเรมเบิร์กเลยทีเดียว

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

        พิเศษ เมนูไส้กรอกเยอรมัน

วันที่ 5
เมืองโรเธนเบิร์ก อ้อพ แดร์ เทาเบอร์ – เวิร์ซบวร์ค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองชนบทในแคว้นบาวาเรีย หมายความว่า ปราการแดงบนแม่น้ำเทาเบอร์ เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเตเมืองเก่าสมัยยุคกลางซึ่งได้รับการอนุรักษณ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน เมืองนี้ยังตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในตอนใต้ของัฐบาวาเรีย

นำท่านเยี่ยมชม เมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Rothenberg Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณ ซึ่งมุมที่สวยที่สุดของเมือง คือ เพลินไลน์ (Plonlein) มีความหมายว่า จัตุรัสเล็ก ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ค (Wurzburg) (ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 40 นาที) เวิร์ซบวร์ค เป็นเมืองในแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์

ผ่านชม พระราชวังเวิร์ซบวร์ค (Wurzburg Residence) เป็นพระราชวังของเจ้าชายบิชอป (Johann Philipp Franz von Schonborn) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1720 – 1744 เป็นหนึ่งในพระราชวังสไตล์บาโรกที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปและถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสถาปนิก Balthasar Neumann

ผ่านชม ป้อมปราการมัลบอร์ก (Marienburg Fortress) ที่ตั้งตระหง่านเหนือแม่น้ำ ตั้งแต่สมัยเซลติก ป้อมปราการมัลบอร์ก เป็นที่ประทับของเจ้าชาย บิชอป และค่อยๆเปลี่ยนจากอาคารป้องกันในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและต่อมาเป็นพระราชวังแบบบาโรก อิสระให้ท่านชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 6
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) นำท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของแฟรงก์เฟิร์ต เป็นจัตุรัสที่มีรูปทรงไม่ปกติ และมีน้ำพุ  Justice อยู่ตรงกลาง ณ จัตรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ในยุคกลาง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1954 จากแบบแปลนเดิม ซึ่งมีห้อง Imperial Hall อันสง่างาม ผ่านชม Neues Rathaus or New Town Hall มีอายุตั้งแต่ปี 1908 โบสถ์แบบโกธิกสมัยศตวรรษที่ 14 แห่งเซนต์ลีโอนาร์ด ผ่านชม บ้าน Wertheim or Haus Wertheym อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารเดียวที่รอดชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในปี 1944 ที่ทำลายเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเก่าไปมาก

ผ่านชม มหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิก แห่งแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) โดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงาม สร้างด้วยหินทรายสีแดงในสไตล์โกธิกระหว่างศตวรรษที่ 13 – 15 โดยมีหอคอยสูง 95 เมตร มหาวิหารยังคงโดดเด่นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแห่งนี้ เป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งในเยอรมันที่ได้รับการกำหนดเป็นมหาวิหารอิมพีเรียล

ถ่ายรูปกับ โรงโอเปร่าเฮาส์ (The Old Opera House) ตั้งอยู่ใจกลาง Opera Square ของแฟรงก์เฟิร์ต สร้างขึ้นในปี 1880ในสไตล์ High Renaissance ของอิตาลี

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 7
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินอาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)

11.20 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline  เที่ยวบินที่ EY 002 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

19.35 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

21.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เที่ยวบินที่ EY 402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

07.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/เงื่อนไข-1.png

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 • อัตรานี้ ยังรวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
 • ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

 สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

 

ช่วงเดินทาง
17/09/2022 24/09/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
89,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุสเซ่น อิงก็อลซตัท นูเรมเบิร์ก โรเทินบวร์ค เวิร์ซบวร์ก แฟรงก์เฟิร์ต
เดินทาง 17/09/2022 24/09/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 10,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/09/2022 01/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุสเซ่น อิงก็อลซตัท นูเรมเบิร์ก โรเทินบวร์ค เวิร์ซบวร์ก แฟรงก์เฟิร์ต
  เดินทาง 24/09/2022 01/10/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 10,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • ไม่ทราบสายการบิน
   • ก.พ.65 - มิ.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 6,666 บาท
   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
   • 7 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 77,000 บาท
   • VietJet Air
   • มี.ค.65 - ต.ค.65
   • 2 วัน 1 คืน
   เริ่มต้น 3,999 บาท