ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, วัดช้างให้ ชื่อดังแห่งเมืองปัตตานี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
รหัส 016-0776
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ก.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
13 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-เบตง-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อน-ศาลาประชาคม

08.00 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

10.00 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ สนามบินเบตง โดย สายการบินนกแอร์ (NokAir) เที่ยวบินที่ DD622 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.45 น. : เดินทางถึง สนามบินเบตง ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่อำเภอเบตง โดยรถนำเที่ยว *หากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพิ่มเติม*  อำเภอเบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงทำให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คำว่า เบตง มาจากภาษามลายู “Buluh Betong” หมายถึง “ไม้ไผ่ขนาดใหญ่” หรือที่คนในพื้นที่จะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดังนั้นต้นไผ่ตงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอำเภอเบตง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน พิเศษ…เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย : นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บ้านบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผู้พัฒนาชาติไทย และเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป

จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) พักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จำลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2
วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-จุดเช็คอินป้าย โอเคเบตง-ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)-ร้านของฝากเมืองเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ-ชมด้านนอกอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เช้า : บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านติ่มซำ จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย นำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก นำท่านชม ร้านของฝากเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น หลินจือเบตง, บัวหิมะเบตง, ชาก๊กโป่ว และชาต้าลี่หวัง เป็นต้น จากนั้นนำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา  ตู้ไปรษณีย์โบราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร

จากนั้นนำท่านชมด้านนอก อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง เป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 3
ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-วัดช้างให้-ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-บ้านขุนพิทักษ์รายาด้านนอก-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.00 น. : นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นำท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา

เช้า : บริการอาหารเช้า ร้านอาหารท้องถิ่น

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปด้านนอก สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสาย นำท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม ชุมชนกือดาจีนอ เป็นภาษามลายู ซึ่งคำว่า กือดา แปลว่า ตลาด ส่วนคำว่า จีนอ แปลว่า จีน เป็นย่านเมืองเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าในอดีต ปี จากนั้นนำท่านชมด้านนอก บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี

อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ในราคาย่อมเยาว์ อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

21.15 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ (NokAir) เที่ยวบินที่ DD511

22.45 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าโหลดกระเป๋าสัมภาระ 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน ไป-กลับ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว เบตง 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,500 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จำนวน 5,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ช่วงเดินทาง
17/05/2022 19/05/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
9,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
เดินทาง 17/05/2022 19/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/05/2022 26/05/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  9,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
  เดินทาง 24/05/2022 26/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/05/2022 02/06/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   9,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
   เดินทาง 31/05/2022 02/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/06/2022 09/06/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
    เดินทาง 07/06/2022 09/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/06/2022 16/06/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     9,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
     เดินทาง 14/06/2022 16/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/06/2022 23/06/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      9,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
      เดินทาง 21/06/2022 23/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/06/2022 30/06/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       9,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
       เดินทาง 28/06/2022 30/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/07/2022 07/07/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        9,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
        เดินทาง 05/07/2022 07/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/07/2022 14/07/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         9,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
         เดินทาง 12/07/2022 14/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/07/2022 21/07/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          9,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
          เดินทาง 19/07/2022 21/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/07/2022 28/08/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           9,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
           เดินทาง 26/07/2022 28/08/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
            • รถตู้
            • มี.ค.64 - เม.ย.64
            • 1 วัน 0 คืน
            เริ่มต้น 899 บาท
            • เดินทางมาเอง
            • ตลอดทั้งปี 2022-2023
            • 3 วัน 2 คืน
            เริ่มต้น 3,900/คู่ บาท
            • Thai Airways (TG)
            • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
            • 4 วัน 3 คืน
            เริ่มต้น 22,400 บาท
            • เดินทางมาเอง
            • มี.ค.65 - พ.ค.65
            • 2 วัน 1 คืน
            เริ่มต้น 899 บาท