สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไทรใหญ่พันปี – บ่อน้ำพุร้อน
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk – ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา – บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10
วัดกวนอิม – วัดพุทธาธิวาส – ป้ายใต้สุดแดนสยาม – ป้าย OK BATONG – สตรีทอาร์ตเบตง – ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก – หอนาฬิกาเบตง – ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง – ร้านวุ้นดำ กม.4
ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
รหัส 045-0811
วันที่เดินทาง
พค.65 - กค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
2 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - ต้นไทรใหญ่พันปี - บ่อน้ำพุร้อน

08.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

10.00 น. : ออกเดินทางสู่ เบตง จังหวัดยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD622

11.45 น. : ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่น (ชำนาญเส้นทางเบตง) คอยให้การต้อนรับ  นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพีปรับอากาศแบบ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) (มื้อที่ 1)

บ่าย : นำท่านเที่ยวชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิว แถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา โดยอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการโจมตีของระเบิด และการโจมตีทางอากาศ ตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์มีห้องพัก ห้องพยาบาล ห้องประชุม และห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400 คน ใช้เวลาขุดอุโมงค์ราวสามเดือน ด้วยกำลังพล 30 คน ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่าย และยุทธปัจจัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขา….เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไทรใหญ่พันปี ต้นไทรที่มีอายุกว่าพันปี  นับเป็นหนึ่งในต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้ของไทย….

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวสมุย  (มื้อที่ 2) ร้านนี้ขึ้นชื่อเมนูไก่สับเบตง

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่  ที่พัก ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel หรือ Grand Mandarin Betong Hotel   หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk - ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา - บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10

04.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ก)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า บะหมี่เบตงเจ้าดังในย่านอำเภอธารโต (มื้อที่3)

จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือตาพะเยา นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ นำท่านแวะชม เกาะทวด ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเขื่อนบางลาง จ.ยะลา โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ส่วนใหญ่ จะเดินทางเพื่อมากราบไหว้ ขอพรจากทวดบูเกี๊ยะ และได้โชคลาภจากการขอพรหลายต่อหลายครั้งติดต่อกัน จนนักท่องเที่ยวบางรายได้สนับสนุน บริจาคทรัพย์ เงินทอง ในการบูรณะจัดสร้างศาลทวดบูเกี๊ยะให้มีสภาพที่ดีขึ้น จนกลายเป็นกระแสบอกต่อกัน และทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหล เดินทางเข้ามาเที่ยวชมและขอพรกันแทบทุกวัน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารบ้านจุฬาภรณ์ (มื้อที่4)

บ่าย : นำท่านเที่ยวชม บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10 หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพของเบตง จากหมู่บ้านนักสู้ สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันบ้านจุฬาภรณ์ฯ 10 ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอันโดดเด่นของอำเภอเบตง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน-มาเลเซีย หมู่บ้านแห่งนี้มีสโลแกนท่องเที่ยวว่า “รำลึกประวัติศาสตร์ กลับคืนสู่ธรรมชาติ” ตามอัตลักษณ์-วิถีความเป็นมาของชุมชนที่โดดเด่นไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จนได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเบตง เข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนรับประทานอาหารเย็น

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย (อีกหนึ่งร้านอาหารดังแห่งเบตง) (มื้อที่5)

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่  ที่พัก ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel หรือ Grand Mandarin Betong Hotel   หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3
วัดกวนอิม - วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ป้าย OK BATONG - สตรีทอาร์ตเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกาเบตง - ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอิม สถานที่แห่งศรัทธาที่ผู้คนไปสักการะขอพรเรื่องโชคลาภและการมีบุตร ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของสวนสุดสยาม บริเวณถนนพงษ์ศักดิ์ อำเภอเบตง มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมเจดีย์ 7 ชั้น ที่ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพหลายองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม, ท่านแป๊ะกง, ท่านกวงกง และเจ้าแม่จิวหวังเหย่ เป็นต้น ใกล้ๆ กันมีศาลเจ้าพ่อกวนอูให้ได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรือ วัดเบตง เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินในสูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดีย์ที่มีความสูง 39.9 เมตรตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณวัด ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ท่านยังสามารถสักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ตั้งประดิษฐานภายในบริเวณวัดอีกด้วย…..

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึกตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต้าเหยิน ร้านอาหารจีนชื่อดังของเบตง  (มื้อที่ 7)

บ่าย : นำท่านเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจของเมืองเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กับป้าย OK BETONG  ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นไก่เบตง ชมและถ่ายรูปกับ สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong)แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบต

นำท่านถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็น

สิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน จากนั้น ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทำเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเชียงการีล่า  (มื้อที่ 8)

หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้า  ที่พัก ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel หรือ Grand Mandarin Betong Hotel   หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4
ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง - ร้านวุ้นดำ กม.4 - สนามบินเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP, รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก

10.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จังหวัดยะลา

12.15 น. : นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD623

14.00 น. : เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ก
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่เบตง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 400 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาประประชาชน และสำเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ใหม่ 300 บาท/ท่าน
 2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรมที่พัก)
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร )
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ช่วงเดินทาง
03/05/2022 06/05/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
เดินทาง 03/05/2022 06/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/05/2022 13/05/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  10,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
  เดินทาง 10/05/2022 13/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/05/2022 20/05/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   10,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
   เดินทาง 17/05/2022 20/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/05/2022 27/05/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    10,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
    เดินทาง 24/05/2022 27/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     31/05/2022 03/06/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     10,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
     เดินทาง 31/05/2022 03/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/06/2022 10/06/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      10,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
      เดินทาง 07/06/2022 10/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/06/2022 17/06/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       10,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
       เดินทาง 14/06/2022 17/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/06/2022 24/06/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        10,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
        เดินทาง 21/06/2022 24/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28/06/2022 01/07/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         10,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
         เดินทาง 28/06/2022 01/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          05/07/2022 08/07/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          10,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
          เดินทาง 05/07/2022 08/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           12/07/2022 15/07/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           10,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
           เดินทาง 12/07/2022 15/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            19/07/2022 22/07/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            10,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
            เดินทาง 19/07/2022 22/07/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             26/07/2022 29/07/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             10,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ – บินตรง
             เดินทาง 26/07/2022 29/07/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • เดินทางมาเอง
              • เม.ย.65 - มิ.ย.65
              • 4 วัน 3 คืน
              เริ่มต้น 10,990 บาท
              • Thai Lion Air
              • พ.ค.65 - ต.ค.65
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 5,999 บาท
              • Air Asia (FD)
              • พ.ค.65 - มิ.ย.65
              • 4 วัน 3 คืน
              เริ่มต้น 14,999 บาท