ดำน้ำดูปะการัง กินลมชมหาดทรายขาว พักหรู 4 ดาว คลองพร้าวรีสอร์ท

ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
รหัส 024-0553
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,094 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
66 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ตราด - เกาะช้าง

06.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนวิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ SodA… คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการน้ำอัดลม ชาเขียวเย็น ให้กับสมาชิกทุกท่าน

07.00 น. : คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารเช้ากล่อง (1) พร้อมด้วยเครื่องดื่มเย็น ๆ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด  อ.แหลมงอบ

บ่าย : นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ลำใหญ่ ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที คณะเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลานั่งรถประมาน 40 นาที

15.00 น. : คณะเดินทางถึงที่พัก คลองพร้าว รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ห้องพักแบบ Deluxe (ห้องพักแบบวิลล่า เพิ่มท่านละ 1,000 บท)

18.00 น. : นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไอยราซีฟู๊ด หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านล่องเรือชมหิ่งห้อย ก่อนเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง - ดำน้ำดูปะการัง - คลองพร้าว

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

08.30 น. : รถสองแถวท้องถิ่นรับคณะที่รีสอร์ทนำคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบางเบ้า

09.30 น. : คณะสวมชูชีพให้เรียบร้อย เตรียมพร้อมก่อนนำท่านลงเรือไม้ 2 ชั้น ลำใหญ่ นำท่านดำน้ำชมปะการังที่ เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

12.00 น. : แวะพัก เกาะรัง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมกับเล่นน้ำที่หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

13.00 น. : ดำน้ำที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล และดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่างที่ทางเรือจัดไว้ให้

15.00 น. : ถึง เกาะมะปิง เกาะที่มีความสวยงามทั้งสาม คือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และปะการังสวย ดังนั้นจึงมาดำน้ำ เดินเล่นชายหาด และเล่นน้ำทะเล

17.00 น. : ถึง อ่าวบางเบ้า รถรับส่งรอรับกลับไปยังโรงแรมของท่านอย่างปลอดภัย สิ้นสุดกิจกรรมดำน้ำเกาะช้าง นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ศาลกรมหลวงชุมพร - ของฝากแหลมงอบและเมืองจันทบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

08.30 น. : คณะพร้อมกันบริเวณล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุญแจห้องพัก

10.30 น. : คณะเดินทางถึงฝั่งท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถตู้ปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ ก่อนเดินทางกลับ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารปูจ๋า จ.จันทบุรี

13.00 น. : นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำรับ และ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตรฐานตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 • ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

ช่วงเดินทาง
18/02/2022 20/02/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
8,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/02/2022 27/02/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
  เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/03/2022 06/03/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,490 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
   เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/03/2022 13/03/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
    เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/03/2022 20/03/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     8,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
     เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/03/2022 27/03/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      8,490 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
      เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       01/04/2022 03/04/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       8,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
       เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/04/2022 14/04/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        8,490 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
        เดินทาง 12/04/2022 14/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         15/04/2022 17/04/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         8,490 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
         เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22/04/2022 24/04/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          8,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
          เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           29/04/2022 01/05/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           8,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
           เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/05/2022 15/05/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            8,490 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
            เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             20/05/2022 22/05/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             8,490 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
             เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              27/05/2022 29/05/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              8,490 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
              เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • เม.ย.65 - พ.ค.65
               • 2 วัน 1 คืน
               เริ่มต้น 2,490 บาท
               • พ.ค.65 - ต.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               เริ่มต้น 12,999 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • ก.พ.65 - พ.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               เริ่มต้น 4,300 บาท