เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – อุโมงค์ต้นไม้ – GARDEN BY THE BAY – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI

ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
รหัส 013-0774
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
10 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – อุโมงค์ต้นไม้ – GARDEN BY THE BAY

07.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

09.45 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ)

13.10 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ซึ่งไม่ว่าใครจะมาสิงคโปร์ต้องมาถ่ายรูป ณ ที่แห่งนี้ทุกคน

จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่จุดชมวิว SAND SKYPARK จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา

นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย

นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลาง เมือง มีความร่มรื่นมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมายๆ จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่  ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนที่เป็นอาหารตำรับของประเทศ          สิงคโปร์ อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี

วันที่ 2
FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ/อาหารและไกด์บริการ (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยว)

วันที่ 3
วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์

ก่อนกลับนำท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณส่วนติดกับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย น้ำตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำนขนาดใหญ่ด้านล่าง

14.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ621

15.30 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 5 ล้าน(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ไม่รวมน้ำหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง และค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าตรวจ ATK(มีใบรับรอง) ก่อนเดินทาง 48 ชม.
 • โรงแรมกักตัว 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ PCR(TEST&GO)

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
22/05/2022 24/05/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
เดินทาง 22/05/2022 24/05/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/05/2022 31/05/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  11,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
  เดินทาง 29/05/2022 31/05/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/06/2022 14/06/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   11,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
   เดินทาง 12/06/2022 14/06/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/06/2022 21/06/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    11,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
    เดินทาง 19/06/2022 21/06/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/06/2022 28/06/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     11,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
     เดินทาง 26/06/2022 28/06/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/07/2022 05/07/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      11,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
      เดินทาง 03/07/2022 05/07/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       10/07/2022 12/07/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       11,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
       เดินทาง 10/07/2022 12/07/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/07/2022 26/07/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        11,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
        เดินทาง 24/07/2022 26/07/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/08/2022 09/08/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         11,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
         เดินทาง 07/08/2022 09/08/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          21/08/2022 23/08/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          11,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
          เดินทาง 21/08/2022 23/08/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           28/08/2022 30/08/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           11,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
           เดินทาง 28/08/2022 30/08/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            04/09/2022 06/09/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            11,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
            เดินทาง 04/09/2022 06/09/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             11/09/2022 13/09/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             11,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
             เดินทาง 11/09/2022 13/09/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              18/09/2022 20/09/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              11,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
              เดินทาง 18/09/2022 20/09/2022
              *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/09/2022 27/09/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               11,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
               เดินทาง 25/09/2022 27/09/2022
               *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 4,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                • เดินทางมาเอง
                • เม.ย.65 - พ.ค.65
                • 2 วัน 1 คืน
                เริ่มต้น 1,299 บาท
                • เดินทางมาเอง
                • เม.ย.65 - พ.ค.65
                • 3 วัน 2 คืน
                เริ่มต้น 3,900 บาท
                • เดินทางมาเอง
                • เม.ย.65 - พ.ค.65
                • 3 วัน 2 คืน
                เริ่มต้น 3,890 บาท