พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
ชมน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป แม่น้ำไรน์
ชมสะพานไม้ซาเปล สะพานไม้เก่าแก่อายุเกือบ 700 ปี
ถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ The Fork ที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเลสาบ
ชมบ่อหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ร้านค้านาฬิกาชั้นนำระดับโลก

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS
รหัส 003-0712
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
67,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
7 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

16.30 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์ Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

19.30 น. : นำท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407

23.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค – เมืองซุริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน - แม่น้ำไรน์ – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ซาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน

03.15 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ EY073

07.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงฤดูร้อน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค (Zurich) (ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลา 15 นาที) พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นที่ สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่เปิดขึ้นในปี 2381 ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Limmat ในใจกลางเมืองซูริก สะพาน สามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝั่งของโบสถ์สำคัญของซูริค ฟากนึงมี บสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์นับเป็นไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน

และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster จึงนำเสนอออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti นอกจากนี้ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้านเครื่องประดับ  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม. ใช้เวลา1ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทางโดยมี แม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของน้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐซาฟฟ์เฮาเซิน กับรัฐซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกไรน์    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  (ระยะทาง111ก.ม.ใช้เวลา1 ชม. 15นาที)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวรณทะเลสาบ เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้ซาเปล (Chapel bridge)  สะพานไม้อายุเกือบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า มีจุดเด่นคือภาพเขียนบนคานไม้ ใต้หลังคาตลอดความยาวของสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิส ที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส      

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - สถานี Engelberg Talstation Titlis - ยอดเขาทิตลิส - Glacier Cave ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK - เมืองอินเตอร์ลาเคน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง 36 ก.ม. ใช้เวลา 45 นาที)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จากนั้นไปที่ สถานี Engelberg Talstation Titlis เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม Glacier Cave ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน(Interlaken) (ระยะทาง85ก.ม.ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน Thun และทะเลสาบเบียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก ให้ท่านชมความสวยงามและเก็บภาพประทับใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
เมืองอินเตอร์ลาเคน - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น - ส้อมยักษ์ The Fork - Photography Museum – เมืองมองเทรอซ์ - Dent de Jaman – โรเชอร์เดอนาเย่ - Montreux casino - Queen studio experience - อนุสาวรีย์ Freddie Mercury - Evian les Bains

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง144ก.ม.ใช้เวลา 1ชม. 20 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นที่ตั้งของ  สำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น ชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ และ Photography Museum ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวของช่างภาพและการถ่ายภาพตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพมากมาย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง6ก.ม.ใช้เวลา 10 นาที)  แวะถ่ายภาพกับวิวสวยๆของภูเขาที่โด่งดังของเมืองมองเทรอซ์ Dent de Jaman ที่มีดอกไม้ป่าที่สวยงามแปลกตาอยู่มากมาย เส้นทางมาภูเขาลูกนี้นี้ใช้สำหรับการเดินป่า วิ่ง และท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก จากนั้นไปกันต่อที่ Rochers de Naye โรเชอร์เดอนาเย่ สูง 2,042 เมตร (6,699 ฟุต) อยู่ในเทือกเขา Swiss Alps สามารถมองเห็นวิวทะเลสาป Geneva ที่ Montreux ได้อีกด้วย จากนั้นพาท่านไปชมด้านนอกของ Montreux casino คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและยังเป็นคาสิโนที่ถูกกฎหมายอีกด้วย  ไปต่อกันที่ Queen studio experience พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมของวง QUEEN ประวัติของวง ต้นฉบับเนื้อเพลง เครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วน และเครื่องแต่งกายบนเวที จากนั้นแวะถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์ Freddie Mercury สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ FREDDIE MERCURY นักร้องวง Queen ตั้งตระหง่านหันหน้าเข้าหาทะเลสาบด้วยท่ากำปั้นที่ชูขึ้นไปในอากาศอย่างภาคภูมิใจ อีกมือหนึ่งของเขาถือขาตั้งไมโครโฟนอันเป็นสัญลักษณ์ของเขา เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มีชีวิตของเมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และผู้มาเยี่ยมยังนำดอกไม้มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งมักเป็นสีเหลืองตามสีโปรดของเฟรดดี  เที่ยวเมืองผลิตน้ำแร่ที่มีชื่อเสียง กับ Evian les bains หรือเรียกสั้นๆว่า เมืองเอเวียง เป็นเมืองเล็กๆที่โรแมนติก วิวรอบๆจะเป็นทะเลสาบและมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ เรียกได้ว่าเป็น “pearl of Lake Geneva” เดินเล่นชมเมือง เมืองนี้มีจุดให้เราเติมน้ำแร่ดื่มได้ตลอดเลยคะ อย่าลืมเตรียมขวดน้ำกันมาด้วยนะค่ะ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
Evian les Bains - เมืองเจนีวา - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ - โบสถ์เบิร์น - เมืองซุก - Zug Old town - หอนาฬิกา Zytturm - Lohri AG Store - เมืองซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง169ก.ม.ใช้เวลา1 ชม. 45 นาที)  นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำคําที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก จนได้เวลาอันสมควร บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้ามาชม เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี ความน่ารักของหมีได้ทั้งในช่วง ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น โบสถ์เบิร์น เป็นโบสถ์หลังการปฏิรูปของสวิส สร้างขึ้นในสไตล์โกธิก เริ่มก่อสร้างในปี 1421 หอคอยสูง 100.6 เมตร สร้างเสร็จในปี 1893 เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับชาติ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง35กม. ใช้เวลา 35 นาที) เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง สิ่งที่จะทำให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Zug Old town เมืองเก่า  ของซุกที่เป็นบ้านปูด้วยหิน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ขนาดเล็กที่มีอาคารที่โดดเด่นหลายแห่งในบรรยากาศแบบดั้งเดิม สีพาสเทลและส่วนหน้าอาคารเก่าแก่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 บ่งบอกถึงลักษณะทั่วไปของอาคารซุกที่มีเสน่ห์ เดินเล่นตามแนวชายฝั่งทะเลสาบที่สะอาดมาก จากนั้นเยี่ยมชมและถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา Zytturm ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองซุก เป็นหอคอยสูง 52 เมตร หลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย จากนั้นอิสระชอปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ เดินทางสู่ เมืองซูริค

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่12) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.00 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074

18.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

22.35 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

วันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ

08.05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่า VISA เชงเก้น (Switzerland) 5,000 บาท
 8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 11. แพคเกจ “Test & Go” เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (บริษัทมีแพ็คเกจสำหรับท่านที่สนใจหรือท่านสามารถจองเองได้)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO หรือ 2,300 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 1. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
17/05/2022 23/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS
เดินทาง 17/05/2022 23/05/2022
*** เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียง 69,500 ***
*** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 64,000 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/05/2022 29/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  67,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS
  เดินทาง 23/05/2022 29/05/2022
  *** เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียง 69,500 ***
  *** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 64,000 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/05/2022 04/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS
   เดินทาง 29/05/2022 04/06/2022
   *** เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียง 69,500 ***
   *** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 64,000 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/06/2022 13/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    69,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS
    เดินทาง 07/06/2022 13/06/2022
    *** เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียง 69,500 ***
    *** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 64,000 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/06/2022 20/06/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     69,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS
     เดินทาง 14/06/2022 20/06/2022
     *** เด็ก 2-11 ปี เสริมเตียง 69,500 ***
     *** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 64,000 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • เดินทางมาเอง
      • มี.ค.64 - เม.ย.64
      • 1 วัน 0 คืน
      เริ่มต้น X,XXX บาท
      • เดินทางมาเอง
      • พ.ย.64 - ก.ย.65
      • 3 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 5,890 บาท