ชมป่าสีทอง “ทุ่งโปรงทอง”
ชม “อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส” แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่ง
“สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของ ภาคตะวันออก

“สวนสุภัทราแลนด์” ชิมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาลแบบจุใจ
“สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง” จัดแสดงสัตว์ทะเลที่ยังมีชีวิตที่สวยงามและหายาก
เลือกซื้อของฝาก ณ “ตลาดสดบ้านเพ”
“วัดท่ามะกอก” ความโดดเด่นของวัดนี้ก็คือ อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ

ทัวร์ระยอง สีสันตะวันออก เมืองริมฝั่ง ฟังเสียงลม อิ่มผลไม้
รหัส 018-0836
วันที่เดินทาง
พ.ค65
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
2,222 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
9 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ทุ่งโปรงทอง – อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส – สวนพฤกษศาสตร์ระยอง – สวนสุภัทราแลนด์ – สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง – ซื้อของฝากตลาดสดบ้านเพ –วัดท่ามะกอก – กรุงเทพฯ

05.45 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

06.00 น. : ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.ระยอง พร้อม บริการอาหารว่าง

เช้า : นำท่านเดินทางสู่ “ทุ่งโปรงทอง” แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่า เป็นทุ่งโปรงทอง และนำชมอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งที่ในบริเวณเดียวกัน

เดินทางต่อสู่ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของ ภาคตะวันออก นั่นเอง และยังไว้สำหรับอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ด นำท่านทำกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่คือการล่องเรือท้องแบน ไปใน บึงสำนักใหญ่ หรือ หนองจำรุง หนองน้ำตามธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ ที่อยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์ระยองแห่งนี้ ท่านจะได้ชมป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ เสม็ดขาวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ แปลกๆ ให้ท่านได้ไปอวดเพื่อนๆ จำนวนมาก

เที่ยง : ออกเดินทางสู่ “สวนสุภัทราแลนด์” ท่านจะได้สัมผัสกับสวนผลไม้ 800 ไร่ ที่จัดแบ่งพื้นที่ตามหลักภูมิทัศน์
ของพันธ์ไม้อิ่มอร่อยและสุขสบายในบรรยากาศธรรมชาติสีสวยกับสวนกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์
พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาลและอาหารกลางวัน

บ่าย : เที่ยวชม “สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง”  (ระยองอควาเรี่ยม) รวบรวมและจัดแสดงสัตว์ทะเลที่ยังมีชีวิต ทั้งสวยงามและหายาก โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ก็คือ บ่อจัดแสดงระบบนิเวศน์น้ำตื้น ไม่ว่าจะเป็น ปลาดาว หรือ ปลิงทะเลต่างๆ บ่อจัดแสดงพันธุ์ปลาผิวน้ำ หรือ บ่อกลางแจ้งสำหรับแสดงระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล สำหรับปลาขนาดใหญ่ และบ่อเต่าทะเล เป็นต้น

จากนั้นเลือกซื้อของฝาก ณ “ตลาดสดบ้านเพ” แหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย

ปิดท้ายด้วย “วัดท่ามะกอก” วัดที่สร้างขึ้นมาด้วยศิลปะแบบผสมผสาน ความโดดเด่นของวัดนี้ก็คือ อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ่งเป็นอุโบสถที่มีรูปทรงลักษณะเป็นเรือ และสวยงามด้วยลวดลายที่ทำขึ้นอย่างประณีตรอบๆ อุโบสถนั่นเอง ทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งวัดสวยที่น่ามาแวะชม ถ่ายรูป และไหว้พระ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

21.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด / วัน
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

1. สำหรับการจองกรุณาชำระเต็มจำนวน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
21/05/2022 21/05/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
2,222 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ระยอง สีสันตะวันออก เมืองริมฝั่ง ฟังเสียงลม อิ่มผลไม้
เดินทาง 21/05/2022 21/05/2022
*** เด็กอายุ 3 – 10 ปี ราคาท่านละ 2,222 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/05/2022 29/05/2022
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  2,222 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ระยอง สีสันตะวันออก เมืองริมฝั่ง ฟังเสียงลม อิ่มผลไม้
  เดินทาง 29/05/2022 29/05/2022
  *** เด็กอายุ 3 – 10 ปี ราคาท่านละ 2,222 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • มี.ค.64 - เม.ย.64
   • 1 วัน 0 คืน
   เริ่มต้น 899 บาท
   • Air Asia (FD)
   • มิ.ย.65 - ก.ค.65
   • 4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 13,999 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ม.ค.65 - เม.ค.65
   • 4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 10,999 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ก.พ.65 - ธ.ค.65
   • 1 วัน 0 คืน
   เริ่มต้น 890 บาท