กราบสักการะ องค์พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
ขอพร พญานาคเผือก แลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดสกลนคร
ขอโชคลาภ ณ พญาเต่างอย
ขอพรพระพุทธชัยราชา ณ วัดถ้ำผาแด่น
ขอพรพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช ณ จ.มุกดาหาร
ชมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2
ขอพรพญานาคศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช ณ วัดภูมโนรมย์
ขอพรพญานาคศรีภุชงค์มุกดานาคราช
อิสระเดินเล่นถนนคนเดินนครพนม
สักการะพญานาคสัตตนาคราช ณ จังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุพนม
สักการะพระธาตุมรุกนคร
ขอพระ พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง

ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
รหัส 008-0717
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
17 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ดอนเมือง • สกลนคร • พระธาตุเชิงชุม • พญานาคสีทองบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร • พญานาคเผือก • วัดถ้ำผาแด่น(พระพุทธมหาราชานาคาบรีรักษ์) • พญาเต่างอย • มุกดาหาร(ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช) • สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (พักมุกดาหาร)

05.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ 

ประตู 14 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.00 น : ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร โดยเที่ยวบิน DD 360  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)    *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

08.10 น. : เดินทางถึง จ.สกลนคร นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

นำท่านเดินทางต่อไปยัง พระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ชม พญานาคสีทองบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เดิมเป็นเพียงบ่อน้ำก่อกำแพงบ่อด้วยศิลาแลง เชื่อว่าเชื่อมต่อกันกับสระพังทอง ซึ่งถือเป็นสระน้ำโบราณอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร เดินทางต่อไปยัง พญานาคเผือกสกลนคร พญานาคเผือกหรือพญานาคราชขาว แลนด์มาร์คใหม่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร เดินทางต่อไปยัง พญาเต่างอย  เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดของสกลนคร  โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาค

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านแวะชม วัดถ้ำผาแด่น  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปรกขนาดใหญ่ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร  สักการะศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช  ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 บริเวณจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

โขง  จากนั้นนำท่านชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศลาว ซึ่งมีภูมิประเทศติดกันและมีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันมาตั้งแต่ในอดีต

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

วันที่ 2
วัดภูมโนรมย์(พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช) • พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช • พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม • ถนนคนเดินนครพนม

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่เป็นไฮไลท์ คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช หรือ ปู่ศรีมุกดา เป็นรูปปั้นพญานาคบริเวณลานหินของ วัดภูมโนรมย์ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เคารพศรัทธาได้มากราบไหว้ ขอพร เสริมดวง เพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางต่อไปยัง พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ลำตัวสีขาวหมอก สง่างาม โดดเด่น ดูอบอุ่น มีอุปนิสัย ตรงไปตรงมา ดูภายนอกมองว่าดุร้าย แท้จริงแล้วใจดี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น                นำท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เย็น : อิสระอาหารเย็น นำท่านเดินถนนคนเดินนครพนมตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างขึ้นเพื่อเป็น

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ดูแลปกปักษ์รักษาแถบลุ่มน้ำโขง รักษาพุทธศาสนาและองค์พระธาตุพนม

วันที่ 3
พระธาตุพนม (พิธีห่มผ้าพระธาตุพนม) • พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง • วัดมรุกขนคร • สนามบินนครพนม • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จากการขุดค้ นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400

สักการะ พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง ประดิษฐานอยู่ จังหวัดนครพนม สร้างขึ้นเพื่อจะขอแบ่งพระอุรังคธาคุ ที่พระมหากัสสปะเถระเป็นผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานที่ภูกำพร้า แต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคารของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน นำท่านสักการะ พระธาตุมรุกขนคร  เป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบ 300 ปีมาแล้ว

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เป๋นปลาเป็น สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่ท่าอากาศยานนครพนม เช็คอิน โหลดสัมภาระ

16.45 น. : ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 387

17.55 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นตั๋วราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 •  น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 •  โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม
 •  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 •  ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 •  ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 •  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ýค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้ำใจและความพึงพอใจของทุกท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ,รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ช่วงเดินทาง
29/04/2022 01/05/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
*** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 8,499 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/05/2022 14/05/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
  เดินทาง 13/05/2022 14/05/2022
  *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 8,499 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/05/2022 22/05/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
   เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
   *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 7,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/05/2022 29/05/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
    เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
    *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 7,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/06/2022 05/06/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
     เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
     *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 8,499 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/06/2022 12/06/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
      เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
      *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 8,499 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/06/2022 19/06/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
       เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
       *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 7,499 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/06/2022 26/06/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์…ตามรอยพญานาค 3 แผ่นดิน
        เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
        *** ราคาเด็ก ไม่มีเตียง 8,499 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ