พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – เขาธงชัย – บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท – ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ – เกาะสังข์ – อ่างสุวรรณ – วัดนาหูกวาง – วัดโบสถ์เหรียญบาท

ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
รหัส 024-0555
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,794 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
58 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย - บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท

06.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมบริการอาหารกล่อง และเครื่องดื่มเย็น ๆ

07.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง ระหว่างทางแวะพักตามปั๊มต่าง ๆ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล 

13.00 น. : นำคณะเดินทางท่องเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย อีกทั้งยังมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่และสวยงามมาก

15.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก

16.30 น. : เดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน ทำภารกิจส่วนตัว หรือว่ายน้ำในสระ (มีสระว่ายน้ำ 4 สระ)

18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำคณะเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2
ดำน้ำเกาะทะลุ - เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

09.30 น. : นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองลึก ก่อนนำทุกท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ เพื่อดำน้ำชมปะการังหลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ทะเลหลากหลายชนิด  พร้อมชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

12.00 น. : รับประทานอาหารกล่องบนเรือ  

13.00 น. : นำคณะเดินทางดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ที่มาของเกาะทะลุ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก..

16.00 น. : คณะเดินทางกลับถึงที่พัก อิสระพักผ่อน เล่นน้ำ ปั่นจักรยานตามอัธยาศัย

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3
อ่างสุวรรณ - วัดนาหูกวาง - วัดโบสถ์เหรียญบาท - ของฝากเพรชบุรี

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังรับประทานอาหารพักผ่อนอิสระ หรือเล่นน้ำชายหาด

10.00 น. : อำลาที่พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท ก่อนนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดอ่างสุวรรณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองหอย อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา ๆ ทั่วไป แต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวป้ามา 

13.00 น. : นำคณะเดินทางสักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง วัดที่ชาวทับสะแกนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ให้ท่านขอพรเทพทันใจ และนำคณะเดินทางสู่ วัดโบสถ์เหรียญบาท ชมศาลาลอตเตอรี่ที่ประดับด้วยลอตเตอรี่หลายล้านใบ และโบสถ์เหรียญบาทที่ทำด้วยเหรียญบาท จำนวน 3,700,000 บาท

16.00 น. : แวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ ร้านชิดชนก หรือ แม่กิมลั้ง เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ทองหยิบ และขนมนานาชนิด ตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น. : คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตรฐานตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 • ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
25/02/2022 27/02/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/03/2022 06/03/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
  เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/03/2022 13/03/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   7,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
   เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/03/2022 20/03/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    7,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
    เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/03/2022 27/03/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     7,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
     เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/04/2022 03/04/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
      เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12/04/2022 14/04/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
       เดินทาง 12/04/2022 14/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/04/2022 17/04/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        7,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
        เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/04/2022 24/04/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         7,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
         เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/04/2022 01/05/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          7,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
          เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           13/05/2022 15/05/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           7,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
           เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20/05/2022 22/05/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            7,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
            เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             27/05/2022 29/05/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             7,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบฯ
             เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • ธ.ค.65
              • 9 วัน 6 คืน
              เริ่มต้น 39,950 บาท
              • มิ.ย. - ก.ย. 65
              • 5 วัน 3 คืน
              เริ่มต้น 25,888 บาท
              • เดินทางมาเอง
              • มี.ค.65 - พ.ค.65
              • 2 วัน 1 คืน
              เริ่มต้น 799 บาท
              • พ.ค.65 - พ.ย.65
              • 9 วัน 6 คืน
              เริ่มต้น 50,550 บาท