• อิสตันบูล – โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย
 • เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-เมืองคัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย 
 • ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอร์จอมี่  ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)
 • ชมถ้ำ Prometheus -ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี -เมืองคูทายสิ-ชมวิหา
 • ชมป้อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino”
 • Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square 
ทัวร์จอร์เจีย
รหัส 049-1273
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,988 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – อิสตัลบูล

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK378 IST-TBS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)

09.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า

นำท่านไปชม โบสถ์เมทเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย

ทุกท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกล ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NSRIN OALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (บริการอาหารจีน)

นำทุกท่านแวะชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี

ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกล ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (บริการอาหารไทย)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  BEST WESTERN ART HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-เมืองคัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Chronicle of Georgia (หรือ History Memorial of Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลทบิลิซี สร้างขึ้นโดย Zurab Tsereteli ในปี 1985 แต่ยังสร้างไม่เสร็จ อนุสาวรีย์บันทึกประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนบันไดชุดใหญ่ มีเสา 16 ต้นที่สูงระหว่าง 30-35 เมตร และครึ่งบนประกอบด้วยกษัตริย์ ราชินี และวีรบุรุษ

นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย  ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น
เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที

นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์นั้นอาจปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน  ผู้จัดจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ****

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของอนุสรณ์ทั้งหมด บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี
(Treaty of Georgie ski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอร์เจีย (Georgia) ตัวอนุสรณ์สถานในปัจจุบันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจียอีกต่อ เนื่องด้วยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ต้องสั่นคลอนอย่างรุนแรง

 ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอร์จอมี่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็นช่องห้องโถงมากมายที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถํ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน

นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BAKURIANI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พร้อมนั่งกระเช้า-เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางสุ่ เมืองคูทายสิ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำรีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร  จากนั้น ชมวิหารเกลาติ เป็นอารามในยุคกลางที่อยู่ใกล้กับ Kutaisi ในเขต Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย หนึ่งในอารามแห่งแรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1106 โดยกษัตริย์ David IV แห่งจอร์เจียในฐานะศูนย์สงฆ์และการศึกษา อารามยุคกลางอันงดงามที่มีจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถาบันของนักวิชาการชื่อดังในอดีต

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TAKHALTUBO SPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ชมถ้ำ Prometheus -ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทาง ชมถ้ำ Prometheus หรือที่เรียกว่าถ้ำ Kumistavi โดยถ้ำนี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของระบบถ้ำขนาดใหญ่ที่รวมกันเป็นแม่น้ำใต้ดินสายเดียว ปัจจุบันมีการสำรวจแม่น้ำประมาณ 30 กม. ซึ่งยาวประมาณครึ่งหนึ่งของระบบถ้ำทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริ่มการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ้ำมีไฟส่องสว่างชั่วคราว และนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ามาเยี่ยมชมได้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดําก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาด ของทะเลแห่งนี้เป็นสีดํา อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นําท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดำ และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นฃ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WORLD PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ชมป้อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมป้อมโกนิโอ เป็นป้อมปราการโรมันในอดีต ห่างจากทะเลดำประมาณ 15 กม. ทางใต้ของบาตูมี ที่ปากแม่น้ำโชโรกี เป็นป้อมโรมันโบราณ ต่อมาก็ตงอยู่ในการปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์ และจากนั้นก็ถูกออตโตมาน ยึดครองซึ่งถือครองไว้จนถึงปี พ.ศ. 2421และตกเป็นส่วนหนึ่งของ จักรวรรดิรัสเซียในเวลาต่อมา

นำทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลดำ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจียเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมรูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino” ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว

นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาตูมี่ BATUMI (BUS) ประเทศจอร์เจีย

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล BUS-IST โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 393

21.40 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่ 8
อีสตันบลู–กรุงเทพฯ

01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 68 IST-BKK

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง DBL&TWIN&TRP ROOM รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน
  7 ก.ก. 1ใบ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

 • 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วัน =18 USD
 • 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
 • 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน = 24 USD

รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน

เงื่อนไขการจอง

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 • กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
  (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง
  บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

หมายเหตุ โปรดอ่าน !!

 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อำนวยความสะดวก **
 • ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก
 • หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสารด้านบนแล้ว
ช่วงเดินทาง
05/09/2022 12/09/2022
จำนวน
ราคา
49,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
เดินทาง 05/09/2022 12/09/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/09/2022 13/09/2022
  จำนวน
  ราคา
  49,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
  เดินทาง 06/09/2022 13/09/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/09/2022 14/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   49,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
   เดินทาง 07/09/2022 14/09/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/09/2022 15/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    49,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
    เดินทาง 08/09/2022 15/09/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/09/2022 18/09/2022
     จำนวน
     ราคา
     49,988 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
     เดินทาง 11/09/2022 18/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/09/2022 19/09/2022
      จำนวน
      ราคา
      49,988 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
      เดินทาง 12/09/2022 19/09/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/09/2022 20/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       49,988 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA จอร์เจีย
       เดินทาง 13/09/2022 20/09/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ