ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน

มอสโคว์ – METRO-ถนนอารบัต - จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล –ห้างกุม
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อัสสัมชัญ
MURMANSK ล่าแสงเหนือ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง